Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

História

Chotár obce bol osídlený už v dávnoveku. Najstarším dôkazom osídlenia z mladšej doby kamennej je nález kamenného pluhu lengyelskej kultúry, z doby bronzovej sa našli zlomky keramík karpatskej mohylovej kultúry a füzesabonyskej kultúry. Zo staršej doby bronzovej si zaslúžia pozornosť nálezy čačianskej kultúry. Z doby rímskej sa zachovali zvyšky panónskej keramiky a početné nálezy zo stredoveku (9. - 16. storočia).

Obec sa po prvýkrát spomína v roku 1228 pri súdnom spore nitrianskeho biskupa Jakuba a svätobenadického opáta Jóba proti ostrihomskému prepoštovi Tomášovi pre vozokanské a bodocké zeme pred ostihomskou kapitulou. Obec sa vyvinula zo staršieho slovanského osídlenia, kde sa usadili staromaďarské kmene v čase záboru vlasti a s nimi aj iné kmene, splynutím ktorých vznikli Polovci.
Dolné Obdokovce sa druhýkrát spomínajú roku 1283 (Budak), keď jeho neobývanú zem Belo IV. daroval Wytkovi a v roku 1287 pri ohraničovaní susedného pohranického majetku sa znovu objavuje názov obce Bodok. V roku 1335 pri výmene majetkov sa spomínajú už dva majetky s názvom Bodok (vtraque Bodok). V druhej polovici ]5. storočia nitriansky biskup už získal všetky dolnoobdokovské majetky.

Dvor Kernye sa prvýkrát spomína v roku 1248. Tunajšiu zem dostalo vtedy do majetku od kráľa Belu IV. nitrianske hradné panstvo. Ale obec je staršieho dáta. Svedčia o tom archeologické nálezy v chotári obce, ktoré sa našli hlavne v okolí zaniknutej dediny Kernye. Podľa miestnej tradície stál pri obci drevený hrad. Obec sa v roku 1311 spomína v majetku rodu Folkušovcov, v 16. storočí dedina ešte jestvovala. V roku 1567 sa spomína ako majetok rodu Ghyczyovcov, v roku 1576 sa dostala do područia Turkov, ale v priebehu 17. storočia dvor Kernye úplne zanikol už nebol obnovený.
V roku 1516 patrili ku Kernye osady Zsigárd (Sygard) a Berény (Berénya), ktoré v tom čase boli spomínané naposledy. Tieto osady patrili viacerým zemepánskym rodinám. Zaujímavý je vývoj počtu obyvateľov obce: v roku 1869 tu žilo 667 ľudí, do roku 1890 sa ich počet znížil na 606, ale potom sa ich počet už neustále zvyšoval. V roku 1900 to žilo 653 obyvateľov, roku 1930 už 818, do roku 1948 sa ich počet zvýšil na 904 a do roku 1970 dokonca na 1194.

Pri kostole sa rozprestiera Veľký Bodok, ale podľa miestnej tradície Malý Bodok je staršieho pôvodu. Medzi rokmi 1468 - 1480 získalo tunajšie majetky Nitrianske biskupstvo. Relatívne pokojný život obce rušili turecké výboje. Bodok sa do područia Turkov dostal okolo roku 1576. V roku 1586 Turci dedinu vydrancovali a 17 ľudí odvliekli do zajatia. Ostatní sa skryli v podzemných jamách, „lochoch“ . Po páde Nitry v roku 1663 Dolné Obdokovce patrili k Novozámockému ejáletu Osmanskej ríše. Dňa 23. apríla 1664 Nitra a jej celé okolie sa navždy oslobodilo spod tureckého jarma.

Počas kurucsko - labancských bojov obyvatelia Dolných Obdokoviec stáli na strane kurucov a kvôli tomu boli veľmi prenasledovaní cisárskym vojskom. V roku 1694 nitriansky biskup Blažej Jaklin vydal nový urbár (tzv. Jaklianum) avšak tento bol v roku 1736 upravený. V roku 1742 Matej Bel chváli poľnohospodársku úrodnosť obdokovského chotára.

Obec vo veľkej miere postihli rôzne epidémie a v roku 1748 v jej chotári pustošili kobylky. V roku 1715 mal Bodok vinice a 13 domácností, v roku 1751 45 rodín. V roku 1787 70 domácností a 485 obyvateľov. V polovici 18. storočia boli v obci dva kotly na varenie pálenky.

Hlavnými hospodárskymi odvetviami boli poľnohospodárstvo, chov dobytka a oviec a pestovanie viniča. V roku 1769 vydali urbár Márie Terézie vzťahujúci sa na našu obec, ktorý čiastočne upravil povinnosti poddaných. Ján Matej Korabinsky v roku 1786 a Andrej Vályi v roku 1796 uviedli vo svojich geografických dielach krátke správy aj o Dolných Obdokovciach.

V roku 1829 bolo v Dolných Obdokovciach 79 domov a 502 obyvateľov. V roku 1847 sa obyvatelia obce sťažujú listom nitrianskemu biskupovi na slabosť a hlad. Okolo roku 1870 žil v obci mäsiar, garbiar, kožušník, krčmár, krajčír, kováč a dvaja čižmári s jedným učňom. Podľa našich poznatkov sa uhorská revolúcia za slobodu v rokoch 1848 - 1849 našej obce dotkla len v malej miere, ale v Nitre sa v tom období posilnilo národné povedomie Slovákov.

Alexej Fényes v roku 1851 vyzdvihol vo svojom geografickom slovníku Uhorska pahorkaté, ale úrodné lány, lesy a vinice Dolných Obdokoviec. V roku 1878 v chotári obce sceľovali pozemky. Koncom 19. storočia v obci niekoľkokrát vyčíňal oheň, vypukla epidémia; cholera a hladomor. V roku 1891 hladomorom postihnutým usadlíkom pomohol aj belgický konzul v Brne, Leopold Herber von Roho.
V rokoch 1889 - 1890 bol v obci znovu zriadený Ružencový spolok. R. 1895 sa obec stala členom Hornozemského uhorského osvetového spolku. Začiatkom 20. storočia pustošením fyloxéry sa zničili takmer všetky vinice obce a iba niekoľko desiatok rokov trvajúcou prácou sa podarilo vinohradníctvo obnoviť. V roku 1901 boli rozdelené urbárske pasienky, v roku 1908 bola v Dolných Obdokovciach obecná knižnica so 100 zväzkami kníh. 3. septembra 1908 predal Július Frankl bodocký majetok miestnym gazdom. V roku 1910 mali Dolné Obdokovce 747 obyvateľov, z toho 31 Slovákov, 713 Maďarov a troch Nemcov. Žilo tu aj niekoľko Židov, ktorí tu mali vlastný cintorín.

Počas I. svetovej vojny viacerí obyvatelia padli na rôznych frontoch. Po roku 1918 sa Dolné Obdokovce stali súčasťou 1. ČSR a naďalej si zachovali svoj poľnohospodársky charakter. Obyvatelia obce maďarskej národnosti sa s danou situáciou vyrovnávali ťažko, ale pokojne. Notariát pre okolité obce bol v Pohraniciach. V roku 1929 bola mimoriadne krutá zima, až - 34°C. V tom čase sem nepravidelne chodil autobus, ale linka bola neskôr zrušená.
V roku 1935 tunajší dobrovoľný hasičský zbor dostal ručnú vodnú striekačku. Dnes je striekačka vystavená v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre. V tom čase vývoj obce stagnoval a prosperite Dolných Obdokoviec rozhodne nepridali ani vojnové roky. Koncom roku 1938 sa sklamaní obyvatelia obce dozvedeli, že nebudú pripojení k Maďarsku. V roku 1944 obsadilo obec nemecké vojsko a usadilo sa v tunajšej škole.

Aj II. svetová vojna si vyžiadala veľa obetí na počesť ktorých, im bol postavený pomník pred kostolom. V roku 1945 bola zavretá tunajšia škola s maďarským vyučovacím jazykom a obyvatelia maďarskej národnosti boli zbavení občianskych práv. Táto krivda bola napravená po roku 1948.

Po usporiadaní neistých povojnových pomerov nastal nový prudký rozvoj obce. 23. decembra 1950 bola založená tunajšia organizácia CSEMADOKu, významná kultúrna ustanovizeň Maďarov žijúcich na Slovensku, ktorá bola rozhodujúcim faktorom v rozvíjaní tunajšej kultúry aj v Dolných Obdokovciach. Utvorili sa základné organizácie Červeného kríža, Slovenského zväzu záhradkárov, Jednoty a i. V roku 1956 bolo založené miestne JRD, v roku 1957 sa začalo so stavbou nového kultúrneho domu a v roku 1961 predajne s pohostinstvom. Nápadne sa začala meniť tvár obce, upravovali a spevňovali sa cesty, čím sa zlepšilo spojenie Dolných Obdokoviec s okolím. V rámci individuálnej bytovej výstavby vyrastali nové rodinné domy. V roku 1971 sa začalo so stavbou nového domu smútku, v roku 1972 bolo vymenené verejné osvetlenie obce. V roku 1976 bola postavená budova požiarnej zbrojnice.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 v demokratických voľbách zvíťazili nové politické sily, ktoré si v obci dodnes zachovali svoje pozície. V komunálnych voľbách v roku 1994 do 12 – člennej samosprávy sa dostali piati z Maďarského kresťansko - demokratického hnutia, piati z politického hnutia Spolužitie - Együttélés a dvaja z Hnutia poľnohospodárov. Starostom sa stal Zoltán Gyepes (Spolužitie-Együttélés). V obci sa utvorila aj miestna organizácia HZDS.

V nových podmienkach sa mnohí pustili do súkromného podnikania.

Podľa sčítania ľudu z roku 1991 v Dolných Obdokovciach žilo 1123 obyvateľov (77,65 % Maďarov, 22,35 % Slovákov). V našej národnostne zmiešanej obci sa nikdy nevyskytli národnostné problémy. Tu žijúci ľudia sa spoločnými silami pokúšajú prebýjať cez hospodárske ťažkosti, s ktorými samostatné Slovensko zápasí.

V roku 1995 bola rozšírená telefónna sieť, obecný vodovod bol vybudovaný v rokoch 1996 - 1997 a v roku 1997 bola dedina komplexne plynofikovaná. V roku 1997 navštívil obec minister životného prostredia SR Jozef Zlocha. Najväčším problémom je nezamestnanosť. Napriek tomu život v obci nestagnuje a zdá sa, že Dolné Obdokovce sa z krízy počase dostanú. Dobrým príkladom toho je stavba drevenej chaty miestnej organizácie poľovníckeho združenia postavenej v lese Nyárak.

Významné osobnosti obce

Obec navštívilo viacero významných osobností slovenskej či svetovej histórie a kultúry.

Zoltán Kodály (1882 - 1967), svetoznámy maďarský hudobný skladateľ, folklorista, pedagóg a laureát Kossuthovej ceny. V rámci výskumu ľudových piesní Podzoboria navštívil v rokoch 1906 - 1916 viackrát aj Dolné Obdokovce. Tu opísal a publikoval viacero ľudových zvykov, napr. Villözés.

S ním v prvých rokoch skúmal našu oblasť aj Béla Bartók (1881 - 1945) svetoznámy maďarský hudobný skladateľ a folklorista.

V obci skúmali aj takí významní etnografovia ako János Manga, Tibor Ág a iní.

János Esterházy (1901 - okolo oku. 1955 Mírov), maďarský politik. V rokoch 1936 - 1938 poslanec Národného zhromaždenia a v rokoch 1938 - 1945 poslanec Slovenského snemu, ktorý jediný hlasoval v máji 1942 proti deportácii Židov. Viackrát hlavne v predvolebnom čase navštívil Dolné Obdokovce.

Schaffarovits Anton Alojz dr. (1741 - 1803), cirkevný hodnostár. V roku 1787 sa stal titulárnym a od roku 1797 skutočným nitrianskym kanonikom. 10. mája 1796 posvätil ústredný kríž cintorína.

kalendár

Prehľad noviniek:

Záverečný účet obce Dolné Obdokovce za rok 2017

Výsledky 10. bodockej koštovky vín r. 2018

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: