Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Aktuality

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

                     Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra   o.z.                  

 

VÝZVA 2 („oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR“) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O  NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOKz dotácie ROZPOČTU NSK na spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Leader Programu rozvoja vidieka

slovenskej republiky 2007 – 2013

 

 

                                           Číslo výzvy 2: 4/341/NSK/MAS 28/2011               

 

 

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.  (ďalej len „MAS RZ Dolná Nitra“), verejno-súkromné partnerstvo vybrané MP SR pre implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia a NSK pre spolufinancovanie ich implementácie (Nástroj 1 NSK), vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva MAS RZ Dolná Nitra o. z. výzvu pre predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dotácie rozpočtu NSK 2009 (ďalej len „ŽoNFP”), jej parciálnej časti na rok 2011 nasledovne:

 

v termíne od 2.5.2011do 4.7.2011 pre opatrenie

 

Kód opatrenia

 

Číslo opatrenia

Názov opatrenia PRV SR

Termín odovzdania žiadostí

Označ. Opatrenie výzvy

311

5.3.3.1

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

....

 

313

5.3.3.2

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

....

 

331

5.3.3.3

Vzdelávanie a informovanie

....

 

321

5.3.3.4.1

Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka (Obce bez štatútu mesta.)

2.5.2011-31.7.2011

 

322

5.3.3.4.2

Obnova a rozvoj obcí

....

 

 

 

 

Príjímanie ŽoNFP bude v termíne stanovenom vo vyššie uvedenej tabuľke počas celého trvania výzvy na predkladanie projektov v priestoroch kancelárie MAS RZ Dolná Nitra o. z. v Klasove č. 108 (v budove Obecného úradu).

Rozpočet

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1627 / 2009  medzi MAS RZ Dolná Nitra o. z.  a NSK v celkovej sume 8 298,48 EUR pre túto výzvu na kapitálové výdavky (od 1700 EUR).

Poradie a výber projektov prináleží Výberovej komisii MAS RZ Dolná Nitra o. z. a bude určené na základe kritérií na hodnotenie projektov. V prípade, že finančné prostriedky určené pre túto výzvu nebudú vyčerpané, presunú sa na podporu ŽoNPF v ďalšej výzve MAS.

 

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria na výber projektov v súlade s pravidlami poskytovania dotácie NSK pre spolufinancovanie – Usmernenie 1 NSK, schválené Predsedníctvom MAS RZ Dolná Nitra o. z.  v rámci Integrovanej stratégie  rozvoja územia, zakotvené v zmluve MAS RZ Dolná Nitra o. z. s NSK a  zverejnené na internetovej stránke MAS www.dolnanitra.sk,V tejto výzve ide o spolufinancovanie vybraných oprávnených a neoprávnených nákladov (Programový manuál MAS, Nástroj 1 NSK) projektov.

 

Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

·         Ciele opatrení, oprávnené činnosti, kritériá spôsobilosti, kritériá pre uznateľnosť výdavkov, spôsob financovania, ako aj definícia konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) v rámci uvedeného opatrenia, neoprávnené projekty a dôvody vyradenia ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“), zverejnenej na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk.Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s platnou Príručkou  a Dodatkom č. 2 k Príručk, Usmernením pre adminisráciu osi 4 Leader, verzia 1.8  a s Usmernením 1 NSK a Programovým Mauálom 1, kde sa na nachádza definícia vybraných oprávnených a neoprávnených nákladov PRV SR oprávnených na financovanie z dotáie NSK.

 

 

postupy pre výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

 

výberové kritéria na hodnotenie projektov

bodovacie kritéria

p.č

kritérium

body

1

Aktívna účasť žiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU RZ Dolná Nitra (prezenčné listiny)

30

2

Žiadateľovi  nebola  doposiaľ v rámci ISRU schválená žiadna ŽoNFP

20

3

Súlad projektu s PHSR obce

20

4

Projekt nepriamo vytvorí  v obci aspoň jedno pracovné miesto

20

5

Žiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné obstarávanie

10

postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počte bodov  je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia  projektu

       
 

 

·         ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v tlačenej verzii a v jednom vyhotovení v elektronickej verzii v kancelárii MAS RZ Dolná Nitra o. z., Klasov č. 108 (v budove Obecného úradu v Klasove), a to v rámci vyhláseného výberového kola, v termíne uvedenom pre príslušné opatrenie.

·         Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť ročne.

·         Kancelária MAS RZ Dolná Nitra o. z. prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh tak ako sú opísané v dokumente žiadosti.  

·         Žiadateľ je povinný splniť všetkyvýberové kritériá  stanovené pre uvedené opatrenie, minimálnu a maximálnu výšku  a typ vybraných  oprávených a neoprávnených výdavkov oprávnených na financovanie z dotácie NSK na jeden projekt (bod 2, Podmienky poskytnutia NFP) a celkovú výšku výdavkov tak, ako je to uvedené v tejto výzve  a príslušných  dokumentoch (ods. 1, Všeobecné podmienky poskytnutia NDF).

·         Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služiebmusí byť vykonané s Usmernením 1 NSK , časť 10.

·         Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovaných stratégií miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

 

1.      Oprávnenosť konečného prijímateľa-predkladateľa projektu

Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce, ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.

 

2.      Výška oprávnených výdavkov z dotácie NSK (vybrané oprávnené a neoprávnené výdavky PRV SR 2007-2013) na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 1 700 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 8 298,48 EUR

 

Výdavky oprávnené z dotácie NSK sú vyznačené vo formulári ŽoNFP na spolufinancovanie ISRÚ z dotácie NSK, ktorý je zverejnený na stránke www.dolnanitra.sk

 

3.      Oprávnenosť miesta realizácie projektu

Podpora môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci pôsobnosti MAS RZ Dolná Nitra o. z.

 

4.      Časová oprávnenosť realizácie projektu

November 2011.

 

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS RZ Dolná Nitra o. z. Klasov č. 108, telefón: email: Kravar@stonline.sk, Mob. 0907 773 0130907 773 013, Fax. 037/7418 054a

                         email: manazerDN@centrum.sk, Mob. 0917 387 2950917 387 295.

 

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane zoznamu povinných príloh z dotácie NSK je spolu s Výzvou č.4/341/NSK/MAS 28/2011 počnúc dňom 2.5.2011 zverejný na internetovej stránke www.dolnanitra.sk.

 

Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu vedúceho kancelárie MAS Ing. Ingrida Baková, Kancelária MAS RZ Dolná Nitra o. z. Klasov č.108.

 

V Babindole, 29.4.2011    

  ........................................

  Ľudovít Kravár, Predseda MAS

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: