Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Aktuality

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

                     Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra   o.z.                  

 

VÝZVA 2 („oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR“) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O  NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOKz dotácie ROZPOČTU NSK na spolufinancovanie implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Leader Programu rozvoja vidieka

slovenskej republiky 2007 – 2013

 

 

                                           Číslo výzvy 2: 4/341/NSK/MAS 28/2011               

 

 

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.  (ďalej len „MAS RZ Dolná Nitra“), verejno-súkromné partnerstvo vybrané MP SR pre implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia a NSK pre spolufinancovanie ich implementácie (Nástroj 1 NSK), vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva MAS RZ Dolná Nitra o. z. výzvu pre predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dotácie rozpočtu NSK 2009 (ďalej len „ŽoNFP”), jej parciálnej časti na rok 2011 nasledovne:

 

v termíne od 2.5.2011do 4.7.2011 pre opatrenie

 

Kód opatrenia

 

Číslo opatrenia

Názov opatrenia PRV SR

Termín odovzdania žiadostí

Označ. Opatrenie výzvy

311

5.3.3.1

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

....

 

313

5.3.3.2

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

....

 

331

5.3.3.3

Vzdelávanie a informovanie

....

 

321

5.3.3.4.1

Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka (Obce bez štatútu mesta.)

2.5.2011-31.7.2011

 

322

5.3.3.4.2

Obnova a rozvoj obcí

....

 

 

 

 

Príjímanie ŽoNFP bude v termíne stanovenom vo vyššie uvedenej tabuľke počas celého trvania výzvy na predkladanie projektov v priestoroch kancelárie MAS RZ Dolná Nitra o. z. v Klasove č. 108 (v budove Obecného úradu).

Rozpočet

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1627 / 2009  medzi MAS RZ Dolná Nitra o. z.  a NSK v celkovej sume 8 298,48 EUR pre túto výzvu na kapitálové výdavky (od 1700 EUR).

Poradie a výber projektov prináleží Výberovej komisii MAS RZ Dolná Nitra o. z. a bude určené na základe kritérií na hodnotenie projektov. V prípade, že finančné prostriedky určené pre túto výzvu nebudú vyčerpané, presunú sa na podporu ŽoNPF v ďalšej výzve MAS.

 

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria na výber projektov v súlade s pravidlami poskytovania dotácie NSK pre spolufinancovanie – Usmernenie 1 NSK, schválené Predsedníctvom MAS RZ Dolná Nitra o. z.  v rámci Integrovanej stratégie  rozvoja územia, zakotvené v zmluve MAS RZ Dolná Nitra o. z. s NSK a  zverejnené na internetovej stránke MAS www.dolnanitra.sk,V tejto výzve ide o spolufinancovanie vybraných oprávnených a neoprávnených nákladov (Programový manuál MAS, Nástroj 1 NSK) projektov.

 

Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

·         Ciele opatrení, oprávnené činnosti, kritériá spôsobilosti, kritériá pre uznateľnosť výdavkov, spôsob financovania, ako aj definícia konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) v rámci uvedeného opatrenia, neoprávnené projekty a dôvody vyradenia ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“), zverejnenej na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk.Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s platnou Príručkou  a Dodatkom č. 2 k Príručk, Usmernením pre adminisráciu osi 4 Leader, verzia 1.8  a s Usmernením 1 NSK a Programovým Mauálom 1, kde sa na nachádza definícia vybraných oprávnených a neoprávnených nákladov PRV SR oprávnených na financovanie z dotáie NSK.

 

 

postupy pre výber projektov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu

 

výberové kritéria na hodnotenie projektov

bodovacie kritéria

p.č

kritérium

body

1

Aktívna účasť žiadateľa o NFP pri zostavovaní ISRU RZ Dolná Nitra (prezenčné listiny)

30

2

Žiadateľovi  nebola  doposiaľ v rámci ISRU schválená žiadna ŽoNFP

20

3

Súlad projektu s PHSR obce

20

4

Projekt nepriamo vytvorí  v obci aspoň jedno pracovné miesto

20

5

Žiadateľ má v čase podania projektu ukončené verejné obstarávanie

10

postup pri rovnakom počte bodov

Pri rovnakom počte bodov  je rozhodujúci čas, teda dátum predloženia  projektu

       
 

 

·         ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v tlačenej verzii a v jednom vyhotovení v elektronickej verzii v kancelárii MAS RZ Dolná Nitra o. z., Klasov č. 108 (v budove Obecného úradu v Klasove), a to v rámci vyhláseného výberového kola, v termíne uvedenom pre príslušné opatrenie.

·         Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť ročne.

·         Kancelária MAS RZ Dolná Nitra o. z. prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh tak ako sú opísané v dokumente žiadosti.  

·         Žiadateľ je povinný splniť všetkyvýberové kritériá  stanovené pre uvedené opatrenie, minimálnu a maximálnu výšku  a typ vybraných  oprávených a neoprávnených výdavkov oprávnených na financovanie z dotácie NSK na jeden projekt (bod 2, Podmienky poskytnutia NFP) a celkovú výšku výdavkov tak, ako je to uvedené v tejto výzve  a príslušných  dokumentoch (ods. 1, Všeobecné podmienky poskytnutia NDF).

·         Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služiebmusí byť vykonané s Usmernením 1 NSK , časť 10.

·         Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovaných stratégií miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

 

1.      Oprávnenosť konečného prijímateľa-predkladateľa projektu

Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce, ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.

 

2.      Výška oprávnených výdavkov z dotácie NSK (vybrané oprávnené a neoprávnené výdavky PRV SR 2007-2013) na 1 projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 1 700 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 8 298,48 EUR

 

Výdavky oprávnené z dotácie NSK sú vyznačené vo formulári ŽoNFP na spolufinancovanie ISRÚ z dotácie NSK, ktorý je zverejnený na stránke www.dolnanitra.sk

 

3.      Oprávnenosť miesta realizácie projektu

Podpora môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci pôsobnosti MAS RZ Dolná Nitra o. z.

 

4.      Časová oprávnenosť realizácie projektu

November 2011.

 

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS RZ Dolná Nitra o. z. Klasov č. 108, telefón: email: Kravar@stonline.sk, Mob. 0907 773 0130907 773 013, Fax. 037/7418 054a

                         email: manazerDN@centrum.sk, Mob. 0917 387 2950917 387 295.

 

Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane zoznamu povinných príloh z dotácie NSK je spolu s Výzvou č.4/341/NSK/MAS 28/2011 počnúc dňom 2.5.2011 zverejný na internetovej stránke www.dolnanitra.sk.

 

Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu vedúceho kancelárie MAS Ing. Ingrida Baková, Kancelária MAS RZ Dolná Nitra o. z. Klasov č.108.

 

V Babindole, 29.4.2011    

  ........................................

  Ľudovít Kravár, Predseda MAS

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: