Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - zmluvy 2016

 1. Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere
 2. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
 3. Zmluva o poskytovaní právnych služieb
 4. Zmluva o dielo na prevádzkovanie internetovej stránky
 5. Zmluva o dielo na zhotovenie internetovej stránky
 6. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
 7. Darovacia zmluva.
  Nehnuteľnosti za účelom zriadenia Ľudového domu.
 8. Dodatok č. 5 k poistnej zmluve číslo 4419004150
 9. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR01142016049
  Uzatvorenie budúcej zmluvy so spoločnosťou ENVI-PACK, a.s.
 10. Zmluva ZNR01142016049 so spoločnosťou ENVI-PACK, a.s.
  Podmienky prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
 11. Zmluva na úpravu vysporiadania práva výkonných umelcov a výobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
 12. Zmluva o dielo.
 13. Zmluva o nájme nebytového priestoru.
  Zriadenie prevádzky Baru na ihrisku.
 14. Zmluva o bratskej spolupráci s mestom z Maďarska "Kerepes".
 15. Zmluva č. 169/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu.
 16. Zmluva č. 181/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry.
 17. Zmluva o združenej dodávke elektriny.
 18. Zmluva o sponzorskom dare.
 19. Zmluva o dielo č. 0/286/2016
  Zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
 20. Dohoda o splátkach.
  Na základe Správy o zistenej nezrovnalosti v rámci projektu Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce / z roku 2012/.
 21. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Obecný úrad
 22. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Materská a Základná škola
 23. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Nájomný bytový dom č. 89
 24. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Nájomný bytový dom č. 90
 25. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Požiarna zbrojnica
 26. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Dom smútku
 27. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko BFC športový areál
 28. Zmluva o dielo.
  Odstránenie nelegálnej skládky v rámci projektu C4 z Environmentálneho fondu.
 29. Kúpna zmluva č. 01/2016
  Nehnuteľnosť od M. Kerestešovej.
 30. Rámcová zmluva č. Z53160020
  Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov /kalov z ČOV/.
 31. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
 32. Zmluva o dielo č. 23/2016
  Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom.
 33. Zmluva č. 119785 08U3
  K projektu Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dolné Obdokovce.

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: