Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - Zmluvy 2015

 1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2011
  Uzatvorenie zmluvy do 31.12.2018 o zabezpečovaní zhodnocovania elektronického odpadu.
 2. Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora - verejné obstarávanie na výber dodávateľa.
  K projektu Modernizácia kamerového systému v obci Dolné Obdokovce
 3. Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce.
 4. Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum miest a obcí.
 5. Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce
  Upravenie zmluvných podmienok činnosti.
 6. Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti
  Obec Dolné Obdokovce a Jozef Pindeš, bytom Dolné Obdokovce č. 207, 951 02
 7. Zmluva o spolupráci so spol. P4U, s.r.o. Tranovského 55, 841 02 Bratislava IV
  Komplexné spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z fondov EÚ.
 8. Zmluva o dielo č. 96/2015 "Projekt Town Twinning"
  Spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt podaný podľa výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov
 9. Dodatok. č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
  Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0186/18. K projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce.
 10. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka ev. č. 15/215/1222400035-ZoS/ZoPP SP
  zverejnená 16.4.2015
 11. Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela - prevádzkovanie ČOV a kanalizácie
  Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci Dolné Obdokovce.
 12. Zmluva o prevádzkovaní vodovodu.
  Prevádzkovanie verejného vodovodu v obci Dolné Obdokovce.
 13. Rámcová dohoda.
  Dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.
 14. Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb
  Na účely prípravy podania žiadostí o poskytnutie dotácie.
 15. Zmluva o dielo.
  Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému v obci.
 16. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Zverejnená 25.05.2015
  Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - stavebná časť, zmena v rozpočte Príloha č. 2 Výkaz/výmer
 17. Darovacia zmluva č.p.:CNR-OA-2015/003199-003
  Osobné vozidlo Škoda Fabia 6Y /biela/
 18. Kúpna zmluva č. 1/07/2015
 19. Zmluva o dielo.
  "Projekt Town Twinning" - spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 20. Dodatok č. 1
  k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
< 1 2 3 >

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: