Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - Zmluvy 2015

 1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2011
  Uzatvorenie zmluvy do 31.12.2018 o zabezpečovaní zhodnocovania elektronického odpadu.
 2. Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora - verejné obstarávanie na výber dodávateľa.
  K projektu Modernizácia kamerového systému v obci Dolné Obdokovce
 3. Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce.
 4. Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum miest a obcí.
 5. Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce
  Upravenie zmluvných podmienok činnosti.
 6. Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti
  Obec Dolné Obdokovce a Jozef Pindeš, bytom Dolné Obdokovce č. 207, 951 02
 7. Zmluva o spolupráci so spol. P4U, s.r.o. Tranovského 55, 841 02 Bratislava IV
  Komplexné spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z fondov EÚ.
 8. Zmluva o dielo č. 96/2015 "Projekt Town Twinning"
  Spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt podaný podľa výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov
 9. Dodatok. č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
  Číslo zmluvy: KaHR-22VS-1001/0186/18. K projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce.
 10. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka ev. č. 15/215/1222400035-ZoS/ZoPP SP
  zverejnená 16.4.2015
 11. Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela - prevádzkovanie ČOV a kanalizácie
  Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci Dolné Obdokovce.
 12. Zmluva o prevádzkovaní vodovodu.
  Prevádzkovanie verejného vodovodu v obci Dolné Obdokovce.
 13. Rámcová dohoda.
  Dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.
 14. Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb
  Na účely prípravy podania žiadostí o poskytnutie dotácie.
 15. Zmluva o dielo.
  Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému v obci.
 16. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Zverejnená 25.05.2015
  Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - stavebná časť, zmena v rozpočte Príloha č. 2 Výkaz/výmer
 17. Darovacia zmluva č.p.:CNR-OA-2015/003199-003
  Osobné vozidlo Škoda Fabia 6Y /biela/
 18. Kúpna zmluva č. 1/07/2015
 19. Zmluva o dielo.
  "Projekt Town Twinning" - spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 20. Dodatok č. 1
  k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
< 1 2 3 >

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: