Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinne zverejnovanie - Zmluvy 2014

 1. Zmluva o predaji motorových palív prostredníctvom platobných kariet - Slovnaft
 2. Zmluva o dodávkach PHM a o vydaní a používaní čerpacích kariet na MO - ARS-OL s.r.o.
 3. Zmluva o dodávke elektriny č. 4509/2014
 4. Zmluva o dodávke elektriny č. 4511/2014
 5. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy KaHR-22VS-1001/0186/18. Zverejnený 26.03.2014
  K projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 6. Rámcová zmluva č. 2014/171
  Vymáhanie pohľadávky
 7. Rámcová kúpna zmluva 310268/2014
  Zmluva o dodávke lisovaných PET fľašiach.
 8. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia.
  Elektrické pripojenie do Domu smútku č. 140.
 9. Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
  zverejnené 5.5.2014
 10. Mandátna zmluva - zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela.
  K projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 11. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 001/4.2MP/2013 (vrátane prílohy). Zverejnený 23.05.2014
  Pre projekt s názvom Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
 12. Zmluva č. 175/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010
  Športový deň v obci Dolné Obdokovce
 13. Zmluva o dielo č. 1 / 14 / ŽP - externý projektový manažment. Zverejnená dňa 09.06.2014
  K projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce .
 14. Zmluva o krátkodobej pôžičke
 15. Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číso: 694/2014
  Kultúra národnostných menšín.
 16. Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 17. Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb
 18. Mandátna zmluva číslo 1/2014/MZ - obd na výkon odbornej pomoci.
  Výkon inžinierskej činnosti na stavbe v rámci projektu "Prestavba domu smútku Dolné Obdokovce"
 19. Mandátna zmluva číslo 2/2014/MZ - obd na výkon inžinierskej činnosti.
  Na stavbe v rámci projektu "Úprava verejných priestranstiev pri ZŠ Dolné Obdokovce.
 20. Mandátna zmluva číslo 3/2014/MZ - obd na výkon odbornej pomoci.
  Zabezpečenie výkonov inžinierskej siete na stavbe "IBV Lúky Dolné Obdokovce"
 21. Mandátna zmluva číslo 4/2014/MZ - obd na výkon inžinierskej činnosti na stavbe.
  Zabezpečenie výkonov inžinierskej siete na stavbe "IBV Lúky Dolné Obdokovce"- 1. etapa
 22. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete.
  SPP - distribúcia, a.s.
 23. Zmluva o dielo - Zvýšenie energetickej efektívnosti a zateplenie MŠ
 24. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: KaHR-22VS-1001/0186/18
  V rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce.
 25. Poistná zmluva číslo: 4419004150 Dodatok č. 1
  Poistenie majetku, strojov, techniky v Materskej škole Dolné Obdokovce /interaktívne tabule/.
 26. Zmluva o dodávke elektriny č. 4744/2014
  Budova BFC obce Dolné Obdokovce na súp. č. 80
 27. Poistná zmluva č. 4419004150 Dodatok č. 2
  Poistenie prestavby Domu smútku a verejných priestranstiev pri ZŠ
 28. Zmluva o dielo, 1. časť v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho opadu v obci Dolné Obdokovce. Zverejnená 21.10.2014
  Stavebná časť projektu.
 29. Zmluva o dielo, 2. časť v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho opadu v obci Dolné Obdokovce. Zverejnená 21.10.2014
  Stavebná časť projektu.
 30. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. budúceho oprávneného: 14/516/1222400035-ZoS/ZBZ_VB.
  Inžinierska stavba "Dolné Obdokovce -9 RD-NNk"
 31. Kúpna zmluva v rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce. Zverejnená 12.11.2014
  Tech. časť projektu.
 32. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 001/4.2MP/2013.
  K projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce . Zverejnená 27.11.2014
 33. Zmluva č. 100 / NR / 2014
  Modernizácia kamerového systému v obci Dolné Obdokovce.
 34. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 35. Kúpna zmluva č.1/2014

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: