Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinne zverejnovanie - Zmluvy 2014

 1. Zmluva o predaji motorových palív prostredníctvom platobných kariet - Slovnaft
 2. Zmluva o dodávkach PHM a o vydaní a používaní čerpacích kariet na MO - ARS-OL s.r.o.
 3. Zmluva o dodávke elektriny č. 4509/2014
 4. Zmluva o dodávke elektriny č. 4511/2014
 5. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy KaHR-22VS-1001/0186/18. Zverejnený 26.03.2014
  K projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 6. Rámcová zmluva č. 2014/171
  Vymáhanie pohľadávky
 7. Rámcová kúpna zmluva 310268/2014
  Zmluva o dodávke lisovaných PET fľašiach.
 8. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia.
  Elektrické pripojenie do Domu smútku č. 140.
 9. Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
  zverejnené 5.5.2014
 10. Mandátna zmluva - zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela.
  K projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 11. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 001/4.2MP/2013 (vrátane prílohy). Zverejnený 23.05.2014
  Pre projekt s názvom Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
 12. Zmluva č. 175/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010
  Športový deň v obci Dolné Obdokovce
 13. Zmluva o dielo č. 1 / 14 / ŽP - externý projektový manažment. Zverejnená dňa 09.06.2014
  K projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce .
 14. Zmluva o krátkodobej pôžičke
 15. Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číso: 694/2014
  Kultúra národnostných menšín.
 16. Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 17. Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb
 18. Mandátna zmluva číslo 1/2014/MZ - obd na výkon odbornej pomoci.
  Výkon inžinierskej činnosti na stavbe v rámci projektu "Prestavba domu smútku Dolné Obdokovce"
 19. Mandátna zmluva číslo 2/2014/MZ - obd na výkon inžinierskej činnosti.
  Na stavbe v rámci projektu "Úprava verejných priestranstiev pri ZŠ Dolné Obdokovce.
 20. Mandátna zmluva číslo 3/2014/MZ - obd na výkon odbornej pomoci.
  Zabezpečenie výkonov inžinierskej siete na stavbe "IBV Lúky Dolné Obdokovce"
 21. Mandátna zmluva číslo 4/2014/MZ - obd na výkon inžinierskej činnosti na stavbe.
  Zabezpečenie výkonov inžinierskej siete na stavbe "IBV Lúky Dolné Obdokovce"- 1. etapa
 22. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete.
  SPP - distribúcia, a.s.
 23. Zmluva o dielo - Zvýšenie energetickej efektívnosti a zateplenie MŠ
 24. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: KaHR-22VS-1001/0186/18
  V rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce.
 25. Poistná zmluva číslo: 4419004150 Dodatok č. 1
  Poistenie majetku, strojov, techniky v Materskej škole Dolné Obdokovce /interaktívne tabule/.
 26. Zmluva o dodávke elektriny č. 4744/2014
  Budova BFC obce Dolné Obdokovce na súp. č. 80
 27. Poistná zmluva č. 4419004150 Dodatok č. 2
  Poistenie prestavby Domu smútku a verejných priestranstiev pri ZŠ
 28. Zmluva o dielo, 1. časť v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho opadu v obci Dolné Obdokovce. Zverejnená 21.10.2014
  Stavebná časť projektu.
 29. Zmluva o dielo, 2. časť v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho opadu v obci Dolné Obdokovce. Zverejnená 21.10.2014
  Stavebná časť projektu.
 30. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. budúceho oprávneného: 14/516/1222400035-ZoS/ZBZ_VB.
  Inžinierska stavba "Dolné Obdokovce -9 RD-NNk"
 31. Kúpna zmluva v rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce. Zverejnená 12.11.2014
  Tech. časť projektu.
 32. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 001/4.2MP/2013.
  K projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce . Zverejnená 27.11.2014
 33. Zmluva č. 100 / NR / 2014
  Modernizácia kamerového systému v obci Dolné Obdokovce.
 34. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 35. Kúpna zmluva č.1/2014

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: