Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - zmluvy 2012,2013

 1. ZMLUVY rok 2012
 2. Zmluva o dielo - rekonštrukcia ZŠ-Alapiskola Dolné Obdokovce
 3. Zmluva na poskytnutie služieb k ÚPN
 4. Zmluva o dielo - eurookná na Kultúrny dom
 5. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/103/2012
 6. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 03/2013
  K projektu Úprava verejného priestranstva pri ZŠ Dolné Obdokovce.
 7. Rozhodnutie o zmene projektu č. Z039/4.1/2012, schválenie zmeny č. 4, zverejnené 27.03.2012
  V rámci projektu Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
 8. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zverejnená 27.03.2012
  V rámci projektu Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
 9. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, zverejnený 27.03.2012
  Pre stavbu: Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu "Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce - stavebná časť "
 10. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 2800009
  Projekt Modernizácia Kultúrneho domu v Dolných Obdokovciach
 11. Zmluva na zneškodnenie odpadov
 12. Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii Kultúrneho domu
 13. Zmluva č. 33/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo ŠR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
 14. Zmluva o dielo dodávka kamerového systému
 15. Zmluva o dielo č. O/017/12 na zber elektroodpadu
 16. Zmluva o splátkovom úvere č. 3001/12/022
  Na rekonštrukciu Kultúrneho domu
 17. Zmluva o splátkovom úvere č. 3001/12/022
  Všeobecné úverové podmienky
 18. Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.3001/12/022-BZ-01
 19. Zmluva o vinkulácii dotačného účtu č. 3001/12/022-ZZ-01
 20. Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov skládkovaním č. 04-11-16/072
  SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
 21. Zmluva č. 172/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu
 22. Zmluva č. 33/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry.
  Festival hudby, spevu a tanca.
 23. Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3001/11/033
  Rekonštrukcia amfiteátra
 24. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Dom smútku
 25. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Kultúrny dom
 26. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Nájomný bytový dom č. 89
 27. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Nájomný bytový dom č. 90
 28. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Základná a Materská škola
 29. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Viacúčelová budova č. 85
 30. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - BFC č. 80
 31. Poistná zmluva č.0109000295 - Dodatok č.3
  Nájomný bytový dom súp.č.89
 32. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 045/4.1 MP/2009
  Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce, kód ITMS: 24140110099
 33. Zmluva o spolupráci č. 12/22400/035-ZoS
  Dolné Obdokovce IBV pod PD RD
 34. Dodatok č. 2 k Zmluve o zneškodnení odpadov skládkovaním č. 04-11-16/072 zo dňa 1.12.2011
  a k Dodatku č. 1 zo dňa 31.5.2012
 35. Poistná zmluva č.0109000295 - Dodatok č.4
  Zberný dvor separovaného odpadu - stavby
 36. Zmluva o poskytnutí dotácie NSK
  Úprava verejných priestranstiev obce Dolné Obdokovce - oplotenie cintorína
 37. Zmluva o dielo
  Úprava verejných priestranstiev obce Dolné Obdokovce - oplotenie cintorína
 38. ZMLUVY rok 2013
 39. r. 2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. KaHR-22VS-1001-0186-18, 1.časť.
  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 40. r. 2013 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. KaHR-22VS-1001-0186-18, 2.časť.
  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 41. r. 2013 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. KaHR-22VS-1001-0186-18, 3.časť.
  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 42. r.2013 Zmluva o vykonaní testovania alternatívneho paliva CNG v doprave testovacím vozidlom s pohonom na CNG
 43. r. 2013 Zmluva o kontokorentnom úvere č.3001/13/001
 44. r. 2013 Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3001/13/001-BZ-01
 45. r. 2013 Mandátna zmluva uzatvorená podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka
 46. r. 2013 Zmluva o dielo č. 02/2013
  Prestavba domu smútku Dolné Obdokovce
 47. r. 2013 Zmluva o dielo č. 03/2013
  Úprava verejných priestranstiev pri ZŠ Dolné Obdokovce
 48. rok 2013 Zmluva o dielo č. 32/2013
  Projekt Town Twinning - spracovanie žiadosti o NFP na kultúrne podujatie
 49. Zmluva č. 141/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010
  Dotácia poskytnutá na športové podujatie - poskytovateľom dotácie je Nitriansky samosprávny kraj
 50. Zmluva č. 94-112-2770/2013
  Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
 51. Rámcová kúpna zmluva 310268/2013.
  Odber PET fliaš.
 52. Zmluva o dielo
  Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Dolné Obdokovce po zimnej prevádzke.
 53. Dodatok č. 2 k Zmluvám o dodávke plynu.
  Ocenenie dodávky plynu.
 54. Zmluva o bezplatnom odbere odpadového skla.
  Odber odpadového skla.
 55. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 001/4.2MP/2013
  V rámci projektu: Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce
 56. Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 001/4.2MP/2013
  V rámci projektu: Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce
 57. Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 001/4.2MP/2013
  V rámci projektu: Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce
 58. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam 9/EE/2013/BA077/56/Z
  Záložné právo na parc. č. 260/2 a stavbu súp. č. 103 Kultúrny dom a obecný úrad /projekt v rámci SIEA/
 59. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2013
  Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Dolné Obdokovce.
 60. Príkazná zmluva č. NR/18/2013/PL
 61. Príkazná zmluva č. NR/18/2013/EL
 62. Zmluva o poskytnutí NFPč. 2800042
  Úprava verejného priestranstva pri ZŠ Dolné Obdokovce, zverejnené 25.10.2013
 63. Mandátna zmluva na úkony súvisiace s podaním Žiadosti o poskyt.dot.zo ŠR v oblasti prevencie kriminality
 64. Dodatok č. 1 k zmluve č. 94-112-2770-2013
  Poskytovanie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
 65. Zmluva o dodávkach tovaru a služieb. Zverejnená dňa 13.11.2013
  Spracovanie a dodávka propagačných brožúr a plagátov v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
 66. Dodatok č. 1 k dohode o urovnaní zo dňa 09.07.2012
  Stavebné práce na základe zmluvy s Cesty Nitra, a. s.
 67. Zmluva o dodávkach tovaru a služieb. Zverejnená dňa 13.11.2013
  Dodávka veľkoplošnej informačnej a pamätnej tabule v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
 68. Zmluva o poskytnutí NFP č.2800041
  Prestavba domu smútku Dolné Obdokovce, zverejnené 12.12.2013
 69. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: