Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - zmluvy 2011

 1. Zmluva o dielo č. 10/2008 na zhotovenie diela podľa Obchodného zákonníka
  Projektová dokumentácia v rámci projektu „Mechanicko – biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce “ Zverejnená 10.01.2011
 2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2008
  V rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - projektová dokumentácia. Zverejnený 10.01.2011
 3. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/2008
  V rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - projektová dokumentácia. Zverejnený 10.01.2011
 4. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2008
  V rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - projektová dokumentácia. Zverejnený 10.01.2011
 5. Kúpna zmluva č. 010420
  Dodávka technologických zariadení v rámci projektu - zverejnené dňa 01.04.2011
 6. Príloha č. 2 Predmet podpory
  k projektu Program sep. zberu, zverejnený 6.4.2011
 7. Príloha E.2.4 Rozhodnutie o zmene projektu
  k projektu Program sep. zberu, zverejnené 6.4.2011
 8. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu /scan/
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 6.4.2011
 9. Zmluva o poskytnurí NFP č. 2800009
 10. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 2800009
 11. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 010420 zo dňa 4.2.2011
  zverejnené 16.5.2011
 12. Zmluva o dielo č. 1/2011
  Vyradenie registratúrnych záznamov
 13. Zmluva o dielo č. 1/2011 str. 2
  Vyradenie registratúrnych záznamov.
 14. Mandátna zmluva č. 1/2011 na výkon stavebného dozoru na projekte \"Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce\"
 15. Mandátna zmluva č. 2/2011 Externý manažment projektu - Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce\"
 16. Mandátna zmluva č. 03/2011 - v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
  Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác a technologického vybavenia. Zverejnená 25.03.2011
 17. Inžinierska činnosť na stavbe \"Kanalizácia Dolné Obdokovce\"
 18. Prevádzkový poriadok \"Kanalizácia Dolné Obdokovce\"
 19. Odborná pomoc \"Kanalizácia Dolné Obdokovce\"
 20. Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.12.2009 na zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania pre projekt \"Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce\"
  zverejnené 01.06.2011
 21. Príloha č. 2 Predmet podpory
  k projektu Program separ. zberu, zverejnený 31.5.2011
 22. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 31.5.2011
 23. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu /scan/
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 31.5.2011
 24. Zmluva o dielo na stavbu: Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu \"Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce - stavebná časť\" - 1. časť
  Zverejnené 18.7.2011
 25. Zmluva o dielo na stavbu: Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu \"Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce - stavebná časť\" - 2. časť
  Zverejnené 18.7.2011
 26. Zmluva o splátkovom úvere číslo 3001/11/033
  zverejnená 22.7.2011
 27. Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke - zmenka
 28. Zmluva o dielo č. 1/11/ŽP v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
  Externý manažment. Zverejnená 25.07.2011
 29. Zmluva o dielo 02-2011
  zverejnená 27.07.2011
 30. Zmluva o poskytnutí NFP č. 2800008
  zverejnená 28.07.2011
 31. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 2800008
  zverejnený 28.07.2011
 32. Poistná zmluva č.0109000295 - Dodatok č.1
  Rekonštrukcia amfiteátra
 33. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 2800008
 34. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 35. Príloha č. 2 Predmet podpory
  k projektu Program separ. zberu, zverejnený 29.9.2011
 36. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 29.9.2011
 37. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu /scan/
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 29.9.2011
 38. Mandátna zmluva číslo 4/2011/MZ -obd v rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce
  Technický stavebný dozor. Zverejnená 24.10.2011
 39. Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3001/11/033
 40. Zmluva o vinkulácii dotačného účtu č. 3001/11/033-ZZ-02
 41. Poistná zmluva č.0109000295 - Dodatok č.2
  Zodpovednosť za škodu

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: