Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - zmluvy 2011

 1. Zmluva o dielo č. 10/2008 na zhotovenie diela podľa Obchodného zákonníka
  Projektová dokumentácia v rámci projektu „Mechanicko – biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce “ Zverejnená 10.01.2011
 2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2008
  V rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - projektová dokumentácia. Zverejnený 10.01.2011
 3. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/2008
  V rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - projektová dokumentácia. Zverejnený 10.01.2011
 4. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2008
  V rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - projektová dokumentácia. Zverejnený 10.01.2011
 5. Kúpna zmluva č. 010420
  Dodávka technologických zariadení v rámci projektu - zverejnené dňa 01.04.2011
 6. Príloha č. 2 Predmet podpory
  k projektu Program sep. zberu, zverejnený 6.4.2011
 7. Príloha E.2.4 Rozhodnutie o zmene projektu
  k projektu Program sep. zberu, zverejnené 6.4.2011
 8. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu /scan/
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 6.4.2011
 9. Zmluva o poskytnurí NFP č. 2800009
 10. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 2800009
 11. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 010420 zo dňa 4.2.2011
  zverejnené 16.5.2011
 12. Zmluva o dielo č. 1/2011
  Vyradenie registratúrnych záznamov
 13. Zmluva o dielo č. 1/2011 str. 2
  Vyradenie registratúrnych záznamov.
 14. Mandátna zmluva č. 1/2011 na výkon stavebného dozoru na projekte \"Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce\"
 15. Mandátna zmluva č. 2/2011 Externý manažment projektu - Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce\"
 16. Mandátna zmluva č. 03/2011 - v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
  Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác a technologického vybavenia. Zverejnená 25.03.2011
 17. Inžinierska činnosť na stavbe \"Kanalizácia Dolné Obdokovce\"
 18. Prevádzkový poriadok \"Kanalizácia Dolné Obdokovce\"
 19. Odborná pomoc \"Kanalizácia Dolné Obdokovce\"
 20. Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.12.2009 na zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania pre projekt \"Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce\"
  zverejnené 01.06.2011
 21. Príloha č. 2 Predmet podpory
  k projektu Program separ. zberu, zverejnený 31.5.2011
 22. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 31.5.2011
 23. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu /scan/
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 31.5.2011
 24. Zmluva o dielo na stavbu: Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu \"Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce - stavebná časť\" - 1. časť
  Zverejnené 18.7.2011
 25. Zmluva o dielo na stavbu: Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu \"Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce - stavebná časť\" - 2. časť
  Zverejnené 18.7.2011
 26. Zmluva o splátkovom úvere číslo 3001/11/033
  zverejnená 22.7.2011
 27. Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke - zmenka
 28. Zmluva o dielo č. 1/11/ŽP v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
  Externý manažment. Zverejnená 25.07.2011
 29. Zmluva o dielo 02-2011
  zverejnená 27.07.2011
 30. Zmluva o poskytnutí NFP č. 2800008
  zverejnená 28.07.2011
 31. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 2800008
  zverejnený 28.07.2011
 32. Poistná zmluva č.0109000295 - Dodatok č.1
  Rekonštrukcia amfiteátra
 33. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 2800008
 34. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 35. Príloha č. 2 Predmet podpory
  k projektu Program separ. zberu, zverejnený 29.9.2011
 36. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 29.9.2011
 37. Príloha E.2.4. Rozhodnutie o zmene projektu /scan/
  k projektu Program separ. zberu, zverejnené 29.9.2011
 38. Mandátna zmluva číslo 4/2011/MZ -obd v rámci projektu Mechanicko - biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce
  Technický stavebný dozor. Zverejnená 24.10.2011
 39. Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3001/11/033
 40. Zmluva o vinkulácii dotačného účtu č. 3001/11/033-ZZ-02
 41. Poistná zmluva č.0109000295 - Dodatok č.2
  Zodpovednosť za škodu

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: