Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - faktúry 2011

 1. Faktúra za plyn viacúčelová budova
 2. Faktúra za plyn nájomný bytový dom súp.č.90
 3. Faktúra za plyn kultúrny dom
 4. Faktúra za plyn Základná a Materská škola
 5. Faktúra za plyn nájomný bytový dom súp.č.89
 6. Faktúra za plyn BFC OÚ Dolné Obdokovce
 7. Faktúra za plyn dom smútku
 8. Faktúra za elektrickú energiu ČOV
 9. Faktúra za elektrickú energiu kultúrny dom
 10. Faktúra za elektrickú energiu nájomný bytový dom súp.č.90
 11. Faktúra za elektrickú energiu nájomný bytový dom súp.č.90
 12. Faktúra za elektrickú energiu nájomný bytový dom súp.č.90
 13. Faktúra za tlačivá - Daň z nehnuteľností
 14. Faktúra za redizajn web stránky
 15. Faktúra za pracovnú plošinu pri kostole
 16. Faktúra za stravné lístky
 17. Faktúra za on-line prístup k Finančnému spravodajcovi
 18. Faktúra za materiál a práce na ČOV
 19. Faktúra za mobil
 20. Faktúra za spílenie stromov pri kostole
 21. Faktúra za plyn kultúrny dom
 22. Faktúra za plyn dom smútku
 23. Faktúra za plyn nájomný bytový dom súp.č.90
 24. Faktúra za plyn BFC OÚ Dolné Obdokovce
 25. Faktúra za plyn Základná a Materská škola
 26. Faktúra za plyn nájomný bytový dom súp.č.89
 27. Faktúra za plyn viacúčelová budova
 28. Faktúra za telefón, internet Ocú
 29. Faktúra za služby v programe KEO
 30. Faktúra za zber komunálneho odpadu
 31. Faktúra za telefón Základná a Materská škola
 32. Faktúra za odber pitnej vody
 33. Faktúra za servisný zásah v plynovej kotolni súp.č. 90
 34. Faktúra za servisnú opravu automobilu OcÚ
 35. Faktúra za webhosting
 36. Faktúra za rozbor odpadovej vody ČOV
 37. Faktúra za elektrickú energiu nájomný bytový dom súp.č.90
 38. Faktúra za elektrickú energiu nájomný bytový dom súp.č.90
 39. Faktúra za elektrickú energiu nájomný bytový dom súp.č.90
 40. Faktúra za elektrickú energiu ČOV
 41. Faktúra za elektrickú energiu kultúrny dom
 42. Predfaktúra za stravné lístky
 43. Faktúra za výmenník tepla v nájomnom bytovom dome súp.č.89
 44. Faktúra za učebné pomôcky Základná škola
 45. Faktúra za skener
 46. Faktúra za telefón, internet Ocú
 47. Faktúra za služby v programe KEO
 48. Faktúra za mobil
 49. Faktúra za odber pitnej vody
 50. Faktúra za zber komunálneho odpadu
 51. Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel
 52. Faktúra za plyn viacúčelová budova
 53. Faktúra za plyn BFC OÚ Dolné Obdokovce
 54. Faktúra za plyn dom smútku
 55. Faktúra za plyn kultúrny dom
 56. Faktúra za plyn nájomný bytový dom súp.č.90
 57. Faktúra za plyn Základná a Materská škola
 58. Faktúra za plyn nájomný bytový dom súp.č.89
 59. Faktúra za elektrickú energiu nájomný bytový dom súp.č.90
 60. Faktúra za elektrickú energiu nájomný bytový dom súp.č.90
 61. Faktúra za elektrickú energiu nájomný bytový dom súp.č.90
 62. Faktúra za elektrickú energiu kultúrny dom, verejné osvetlenie, dom smútku, nájomný bytový dom súp.č. 89
 63. Faktúra za elektrickú energiu Základná a Materská škola
 64. Faktúra za elektrickú energiu kultúrny dom
 65. Faktúra za elektrickú energiu ČOV
 66. Faktúra za inzerciu
 67. Faktúra za telefón Základná a Materská škola
 68. Faktúra za flokulanty na čov
 69. Servisná prehliadka plynových kotlov náj.byt.dom súp.č.90
 70. Oprava notebooku
 71. Tlačivá pre ZŠ - Alapiskola
 72. Konštrukcia k tabuli Program separovaného zberu
 73. Spracovanie vyraďovacieho konania dokumentov
 74. Zámky nájomný bytový dom súp. č. 89
 75. Externý manažment Revitalizácia centra obce - monitorovacia správa
 76. Externý manažment Revitalizácia centra obce záverečná monitorovacia správa a žiadosť o platbu
 77. Používanie mobilu
 78. Plyn ZŠ, MŠ
 79. Plyn nájomný bytový dom č. 89
 80. Plyn dom smútku
 81. Plyn kultúrny dom
 82. Plyn viacúčelová budova
 83. Plyn BFC
 84. Plyn nájomný bytový dom č. 90
 85. Telefón a internet OcÚ
 86. Telefón ZŠ, MŠ
 87. Odborná pomoc \"Kanalizácia D.Obdokovce II.etapa\"
 88. Inžinierska činnosť \"Kanalizácia D.Obdokovce II.etapa\"
 89. Tlač diplomov \"Regionálna výstava vín 2011\"
 90. Zber odpadu
 91. Pitná voda
 92. Knihy do obecnej knižnice
 93. Činnosť pre \"Kompostáreň obce D.Obdokovce\"
 94. Technológia pre Zberný dvor separovaného odpadu D.Obdokovce
 95. Telefón OcÚ
 96. Elektrická energia Kultúrny dom
 97. Elektrická energia ČOV
 98. Elektrická energia Nájomný bytový dom súp.č.90
 99. Elektrická energia Nájomný bytový dom súp.č.90
 100. Elektrická energia Nájomný bytový dom súp.č.90
 101. Zber odpadu
 102. Elektrická energia požiarna zbrojnica, Dom smútku, verejné osvetlenie, Kultúrny dom, nájomný bytový dom súp.č.89
 103. Pitná voda
 104. Elektrická energia bodocký futbalový klub
 105. Zber odpadu
 106. Pitná voda
 107. Rekonštrukcia objektu amfiteátra a okolia v obci Dolné Obdokovce - elektroinštalácia
 108. Zber odpadu
 109. Elektrická energia požiarna zbrojnica, Dom smútku, verejné osvetlenie, Kultúrny dom, nájomný bytový dom súp.č.89
 110. Pitná voda
 111. Vyúčtovanie spotreby plynu Nájomný bytový dom súp.č.89
 112. Vyúčtovanie spotreby plynu Základná a Materská škola
 113. Kolesový traktor s príslušenstvom a náves pre Zberný dvor separovaného odpadu D.Obdokovce
 114. Viacúčelové vozidlo pre odvoz odpadu - nosič kontajnerov, pre Zberný dvor separovaného odpadu D.Obdokovce
 115. Záloha plynu Nájomný bytový dom súp.č.89
 116. Posudok pre Kompostáreň obce D.Obdokovce
 117. Pitná voda
 118. Zber odpadu
 119. Záloha plynu Nájomný bytový dom súp.č.89
 120. Zber odpadu
 121. Elektrická energia požiarna zbrojnica, Dom smútku, verejné osvetlenie, Kultúrny dom, nájomný bytový dom súp.č.89
 122. Pitná voda
 123. Odborné poradenstvo Kompostáreň
 124. Záloha plynu Nájomný bytový dom súp.č.89
 125. Záloha plynu Základná a Materská škola
 126. Pitná voda
 127. Zber odpadu
 128. Servis a dodávka plynových kachlí KD
 129. Záloha plynu Základná a Materská škola
 130. Záloha plynu Nájomný bytový dom súp.č.89
 131. Pitná voda
 132. Inžinierska činnosť amfiteáter
 133. Pitná voda

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: