Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Zmluvy 2017

 1. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telefónne služby
  zverejnená 12.1.2017
 2. Kúpna zmluva č. 01/IBV/2017
 3. Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce.
 4. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
  Pripojenie elektrickej energie - parc. č. 1518/16
 5. Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZP - ZNR01142016049/A.
  ENVI - PAK, a.s. a OBEC Dolné Obdokovce.
 6. Kúpna zmluva č. 01/2017
 7. Dodatok k zmluve o odbere polystyrénu.
 8. Zmluva č. 01/2017.
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre BFC Dolné Obdokovce.
 9. Zmluva č. 02/2017
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Csemadok - ZO Dolné Obdokovce.
 10. Zmluva č. 03/2017.
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Spolok priateľov vína.
 11. Zmluva č. 04/2017.
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Združenie za rodnú zem JE.
 12. Zámenná zmluva uzavretá dňa 07.04.2017
 13. Darovacia zlmuva uzavretá dňa 23. mája 2017.
 14. Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní vodovodu zo dňa 29.04.2015
  Prevádzkovateľ: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť.
 15. Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 29.04.2015
  Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť (dodatok na prevádzkovanie ČOV a kanalizácie)
 16. Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela, MICHEL SERVIS s.r.o.
  Činnosti vyhradené odborne spôsobilej osobe na prevádzkovanie vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV.
 17. Kúpna zmluva č. 02/IBV/2017
 18. Kúpna zmluva č. 02/2017
  Kúpna zmluva na pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 19. Zmluva č. 61/2017
  Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu.
 20. Zmluva č. 226/2017 na podporu kultúry.
  Oberačkové slávnosti v obci Dolné Obdokovce.
 21. Kúpna zmluva č. 04/2017
  Kúpna zmluva na pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 22. Zmluva o sponzorskom dare.
 23. Zámenná zmluva
  uzavretá medzi účastníkmi Obec Dolné Obdokovce, Ladislav Lauro, Róbert Kompas, Andrea Oravcová, Patrik Gyepes, Roland Gyepes
 24. Darovacia zmluva (zverejnená 28.08.2017)
  uzavretá medzi účastníkmi: Obec Dolné Obdokovce a Zoltán Gyepes.
 25. Zámenná zmluva zo dňa 18.08.2017 po oprave.
  Oprava na osvedčovacej doložke.
 26. Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 18.08.2017
  Zverejnený 19.09.2017
 27. Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
 28. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 04/2017
 29. Kúpna zmluva č. 07/IBV/2017
 30. Kúpna zmluva č. 05/IBV/2017
 31. Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z53160020
  o dobere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov (kaly z ČOV)
 32. Nájomná zmluva č. 01-2017 (internetové služby)
 33. Kúpna zmluva č. 06/2017
  Kúpna zmluva na pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 34. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 07/IBV/2017
 35. Kúpna zmluva č. 03/2017
 36. Kúpna zmluva č. 05/2017
  Kúpna zmluva na pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 37. Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie.
  Galileo Corporation s.r.o., Čierna voda 468, okres Galanta

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: