Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Zmluvy 2017

 1. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telefónne služby
  zverejnená 12.1.2017
 2. Kúpna zmluva č. 01/IBV/2017
 3. Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce.
 4. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
  Pripojenie elektrickej energie - parc. č. 1518/16
 5. Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZP - ZNR01142016049/A.
  ENVI - PAK, a.s. a OBEC Dolné Obdokovce.
 6. Kúpna zmluva č. 01/2017
 7. Dodatok k zmluve o odbere polystyrénu.
 8. Zmluva č. 01/2017.
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre BFC Dolné Obdokovce.
 9. Zmluva č. 02/2017
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Csemadok - ZO Dolné Obdokovce.
 10. Zmluva č. 03/2017.
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Spolok priateľov vína.
 11. Zmluva č. 04/2017.
  O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Združenie za rodnú zem JE.
 12. Zámenná zmluva uzavretá dňa 07.04.2017
 13. Darovacia zlmuva uzavretá dňa 23. mája 2017.
 14. Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní vodovodu zo dňa 29.04.2015
  Prevádzkovateľ: Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť.
 15. Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 29.04.2015
  Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť (dodatok na prevádzkovanie ČOV a kanalizácie)
 16. Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela, MICHEL SERVIS s.r.o.
  Činnosti vyhradené odborne spôsobilej osobe na prevádzkovanie vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV.
 17. Kúpna zmluva č. 02/IBV/2017
 18. Kúpna zmluva č. 02/2017
  Kúpna zmluva na pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 19. Zmluva č. 61/2017
  Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu.
 20. Zmluva č. 226/2017 na podporu kultúry.
  Oberačkové slávnosti v obci Dolné Obdokovce.
 21. Kúpna zmluva č. 04/2017
  Kúpna zmluva na pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 22. Zmluva o sponzorskom dare.
 23. Zámenná zmluva
  uzavretá medzi účastníkmi Obec Dolné Obdokovce, Ladislav Lauro, Róbert Kompas, Andrea Oravcová, Patrik Gyepes, Roland Gyepes
 24. Darovacia zmluva (zverejnená 28.08.2017)
  uzavretá medzi účastníkmi: Obec Dolné Obdokovce a Zoltán Gyepes.
 25. Zámenná zmluva zo dňa 18.08.2017 po oprave.
  Oprava na osvedčovacej doložke.
 26. Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 18.08.2017
  Zverejnený 19.09.2017
 27. Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
 28. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 04/2017
 29. Kúpna zmluva č. 07/IBV/2017
 30. Kúpna zmluva č. 05/IBV/2017
 31. Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z53160020
  o dobere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov (kaly z ČOV)
 32. Nájomná zmluva č. 01-2017 (internetové služby)
 33. Kúpna zmluva č. 06/2017
  Kúpna zmluva na pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 34. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 07/IBV/2017
 35. Kúpna zmluva č. 03/2017
 36. Kúpna zmluva č. 05/2017
  Kúpna zmluva na pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: