Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Materská škola

Fotogaleria >>>>

 

 MATERSKÁ ŠKOLA DOLNÉ OBDOKOVCE.

 

Budova MŠ sa nachádza v peknom priestrannom prostredí. Súčasťou areálu je školský dvor a záhrada, ktorá je vybavená pieskoviskom a hračkami pre vonkajší pobyt detí.

 

Predškolská výchova a vzdelávanie detí v zariadeniach nadväzuje na výchovu dieťaťa v rodine a dopĺňa ju o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj.

 

Proces výchovy a vzdelávania v materskej škole v Dolných Obdokovciach prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – „Zvedavé slniečka“. V školskom vzdelávacom programe sú aplikované a rozpracované základné predmety, ktoré sa v materskej škole vyučujú, sú to: Rozvíjanie poznania, Pracovná výchova, Výtvarná výchova, Literárna výchova, Jazyková výchova, Matematické predstavy, Hudobná výchova, Telesná výchova.

 

Doplnkové predmety a krúžky sú tiež realizované v súlade s metodikami, princípmi, zásadami a požiadavkami na predprimárne vzdelávanie. Sú to: Oboznámenie sa s Anglickým jazykom (Angličtina hravou formou); Environmentálna výchova – Projekt: „Ochraňuj prírodu

 

– príroda Ťa obdarí; Dopravná výchova – Bezpečnosť cestnej premávky; Rozvíjanie grafomotorických zručností; Šikovné ručičky – Výtvarné činnosti; Oboznámenie sa s fungovaním ľudského tela a základy prvej pomoci.

 

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách a škola si môže 30 % upraviť podľa vlastných podmienok, vlastnej stratégie a zamerania, alebo zohľadniť potreby regiónu.

 

Od školského roku 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

 

Zaradenie materských škôl do sústavy škôl znamená aj to, že poskytujú stupeň vzdelania – podľa nového školského zákona, budú deti končiace materskú školu absolventmi predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Dostanú doklad o vzdelaní podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED O, ktorý je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktorý má všetky atribúty verejnej listiny.

 

Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov adeťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu v MŠ.

 

Miestnosti MŠ sú priestranné, svetlé a udržiavané. Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality, trieda je jedinečná a podnetná pre deti. Každý rok sa snažíme v triede urobiť zmeny, aby bola estetickejšia a deťom zaujímavejšia, priestrannejšia., postupne skvalitňujeme vybavenie triedy školskými potrebami, novými hračkami, nábytkom, doplnkami.

 

Veľký dôraz kladieme na výzdobu priestorov MŠ, výzdobu prispôsobíme vždy k ročným obdobiam alebo sviatkom, lebo esteticky upravené prostredie je tiež predpokladom, aby sa tu naše deti cítili dobre.

 

Materská škola pokladá za dôležité prezentáciu školy pred rodičovskou verejnosťou rôznymi tradičnými a novšími aktivitami, ktoré sú jedným z prostriedkov obhájenia ďalšej

 

činnosti školy. Také aktivity sú napr. spoločná brigáda na školskom dvore, rodičovské združenia, návšteva bábkového divadla v Nitre, ako aj rôzne predstavenia v ZŠ pre deti, kúzelník, bábkové divadlo, či koncert, a výtvarné činnosti s deťmi so spoluprácou s výtvarníčkami z NR.

 

Medzi tradičné aktivity patria „Mikuláš a Vianočná besiedka“ v škôlke, ktorú organizujeme vždy pred Vianocami za prítomnosti rodičov, ďalej „Fašiangový karneval“ v kultúrnom dome a „Deň Matiek“ -tieto organizujeme každý rok spolu so základnou školou a samozrejme aj program na „Deň detí.“

 

Novinkou v MŠ je slávnostná „Rozlúčka so škôlkou“ pre deti, ktoré odchádzajú do prvého ročníka základnej školy. Na túto oslavu sú pozvaní rodičia, deti predvedú krátky program, v rámci toho je slávnostné odovzdávanie Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania, a ostatné deti dostanú farebné diplomy.

 

Materská škola sa minulý rok zapojila do Programu „Ovocie na školách“, ktorý finančne podporuje Európska únia.

 

ZÁPIS:

 

Zápis do Materskej školy je v mesiaci MAREC – na nasledujúci školský rok. Termín zápisu sa uverejňuje do 15. februára. Zapísať dieťa si môžete priamo u riaditeľky v deň zápisu.

 

Rozhodnutie obdržíte do 30 dní odo dňa podania písomnej žiadosti, k začiatku školského roka spravidla do 30.apríla kalendárneho roka. Riaditeľka prijíma deti k začiatku školského roka , ale podľa okolností i priebežne.

 

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.

 

Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.30 hod.

 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Mariana Beneová Učiteľka: Blanka Bencová

 

Užitočné dokumenty k stiahnutiu.

  1. Adaptačný hárok >>>
  2. Denný poriadok >>>
  3. Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa >>>
  4. Podmienky prijímania detí do MŠ >>>
  5. Splnomocnenie do MŠ >>>
  6. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie >>>
  7. Žiadosť o ukončenie dochádzky >>>

kalendár

Prehľad noviniek:

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce. Prijímanie cenových ponúk na pozemky do 09.03.2018 do 12.00 hod.

Vizualizácia pozemkov určených na výstavbu rodinných domov na IBV Lúky Dolné Obdokovce

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019, 2020, zverejnený 15.12.2017

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: