Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Dokumenty 2016

 1. Deň otvorených dverí, kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 2. Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.
 3. Upozornenie vo veci výrubu stromov v ochrannom pásme napäťového vedenia
 4. Pozvánka na 12. zasadnutie OZ.
 5. Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ
 6. Prenájom nebytových priestorov -Bar s terasou a okolím.
 7. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Obdokovce za rok 2015.
 8. Oznam odpočtu spotrieb elektrickej energie
 9. 8. bodocká koštovka vín
 10. 8. bodoki borkóstoló
 11. Výsledky 8. bodockej koštovky vín
 12. Pozvánka na 13. zasadnutie OZ.
 13. Výstava vín v Pohraniciach
 14. Borkiállítás Pogrányban
 15. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce.
  Zverejnené dňa 01.05.2016
 16. Pozvánka na 14. zasadnutie OZ.
 17. Výberové konanie riaditeľ/ka ZŠ-Alapiskola
 18. Pozvánka na 15. zasadnutie OZ.
 19. Záverečný účet za rok 2015
 20. VZN č. 8/2016 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Dolné Obdokovce.
 21. VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Obdokovce.
 22. Pozvánka na 16. zasadnutie OZ.
 23. Oznámenie o strategickom dokumente k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Obdokovce.
  Na roky 2015 - 2024
 24. Pozvánka na 17. zasadnutie OZ
 25. Voľné miesto učiteľ/učiteľka ZŠ-Alapiskola Dolné Obdokovce č. 183
 26. Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Dolné Obdokovce.
  Zverejnené 24.08.2016
 27. VZN č. 10/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dolné Obdokovce.
 28. VZN č. 12/2016 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Dolné Obdokovce.
 29. Pozvánka na 18. zasadnutie OZ.
 30. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Obdokovce na roky 2015-24
 31. PHSR - Príloha č. 1
  Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR
 32. PHSR - Príloha č. 2
  Zoznam použitých informačných zdrojov
 33. PHSR - Príloha č. 3
  Zoznam použitých skratiek
 34. PHSR - Príloha č. 4
  Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky
 35. PHSR - Príloha č. 5
  Identita a génius loci
 36. PHSR - Príloha č. 5a
  Dohoda o partnerstve s obcou Kerepes
 37. PHSR - Príloha č. 5b
  Dohoda o partnerstve s obcou Balatonfokajár
 38. PHSR - Príloha č. 6
  Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
 39. PHSR - Príloha č. 7
  Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investície k termínu aktualizácie PHSR
 40. PHSR - Príloha č. 8
  Formuláre pre prípravu projektov
 41. PHSR - Príloha č. 9
  Záznam z monitorovania
 42. PHSR - Príloha č. 10 (vzor)
  Záznam z verejného rokovania.
 43. PHSR - Príloha č. 11
  Hodnotiace tabuľky pre výber projektov (vzor)
 44. PHSR - Príloha č. 12
  Evidencia podnikateľských subjektov
 45. PHSR - Príloha č. 13
  Evidencia mimovládnych organizácií
 46. PHSR - Príloha č. 14
  Finančný rámec pre realizáciu PHSR
 47. Smernica č. 13/2016 o verejnom obstarávaní.
 48. Pozvánka na 19. zasadnutie OZ.
 49. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 50. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch
  vyvesené 24.11.2016
 51. Rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
 52. Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Dolné Obdokovce.
 53. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov spacovávaných v informačných systémoch obce Dolné Obdokovce.
 54. Pozvánka na 21. zasadnutie OZ.

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: